Projekt "Klucz do sukcesu"

Projekt

Klucz do sukcesu

Rozpoczął się nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Rozpoczął się nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zapraszamy do udziału w nim osoby (100 uczestników projektu – 50K i 50M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

 • osoby bezrobotne (70 UP – 35K i 35M), bierne zawodowo (15UP – 7K i 8M), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • os. w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • os. z niepełnosprawnościami;
  • os. długotrwale bezrobotne;
  • os. o niskich kwalifikacjach.
 • pozostałe grupy maks. 15% (15UP – 8K i 7M), zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj:
  • os. ubogie pracujące;
  • os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych. oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Uczestnik projektu jest osobą fizyczną bezpośrednio korzystającą z interwencji EFS oraz zamieszkująca na obszarze OSI (woj. śląskie, OSI, wg kodeksu cywilnego). 100 % grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt jest realizowany na terenie OSI. Zaplanowano realizację bezpośredniego wsparcia projektowego na obszarze Subregionu z którego dany UP pochodzi (miejsce realizacji zadań 1-4) Projektu będzie realizowane na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI, wskazanych w zał. nr 18 do Regulaminu Konkursu z zastrzeżeniem, iż miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1,9.2 oraz 9.3 RPO WSL). Osoby, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w ramach celu

temat.9 RPO WSL 2014-2020 zapewnione będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie (kryterium rekrutacyjne). Na etapie realizacji projektu Wnioskodawca będzie współpracował i wymieniał informacje z podmiotami realizującymi projekty w ramach Celu Tematycznego 9.

W zakładce „do pobrania” znajduje się formularz rekrutacyjny oraz dokumenty, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać do Biura Projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 01.04.2020 r. do 31.01.2021 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej projektu.


« wróć

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Zabrska 16
40-083 Katowice
tel.: +48 663 992 525
tel.: +48 609 090 609
kluczdosukcesu@keystone.com.pl

Projekt „KLUCZ DO SUKCESU” realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.