Projekt "Klucz do sukcesu"

Projekt

Klucz do sukcesu

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail kluczdosukcesu@keystone.com.pl

Biuro Projektu
Keystone Consulting Sp. z o.o.
Zabrska 16, 40-083 Katowice

Godziny pracy:
dni robocze, 08.00 -16.00

Kontakt:
tel. +48 663 992 525; oraz tel. biurowy 609 090 609 (dni robocze, 09.00 -15.00)
e-mail: kluczdosukcesu@keystone.com.pl

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Projekt skierowany jest do osób (100 uczestników projektu – 50K i 50M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

 • osoby bezrobotne (70 UP – 35K i 35M), bierne zawodowo (15UP – 7K i 8M), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • os. w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • os. z niepełnosprawnościami;
  • os. długotrwale bezrobotne;
  • os. o niskich kwalifikacjach.
 • pozostałe grupy maks. 15% (15UP – 8K i 7M), zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj:
  • os. ubogie pracujące;
  • os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych. oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Uczestnik projektu jest osobą fizyczną bezpośrednio korzystającą z interwencji EFS oraz zamieszkująca na obszarze OSI (woj. śląskie, OSI, wg kodeksu cywilnego). 100 % grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt jest realizowany na terenie OSI. Zaplanowano realizację bezpośredniego wsparcia projektowego na obszarze Subregionu z którego dany UP pochodzi (miejsce realizacji zadań 1-4) Projektu będzie realizowane na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI, wskazanych w zał. nr 18 do Regulaminu Konkursu z zastrzeżeniem, iż miasto planowane do wsparcia z listy OSI musi posiadać aktualny i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO program rewitalizacji.

Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1,9.2 oraz 9.3 RPO WSL). Osoby, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego w ramach celu

temat.9 RPO WSL 2014-2020 zapewnione będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie (kryterium rekrutacyjne). Na etapie realizacji projektu Wnioskodawca będzie współpracował i wymieniał informacje z podmiotami realizującymi projekty w ramach Celu Tematycznego 9.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami:

1. Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

2. załacznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego do pobrania:

3. załacznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego do pobrania:

4. załacznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego do pobrania:

 

Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w § 3 regulaminu,
 2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w § 4 ust. 5 regulaminu.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 3 regulaminu, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.
W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1 regulaminu,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 3 regulaminu,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony
  w § 3 ust. 3 lit. a).

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 

Etap 2: Ocena merytoryczna

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • osoby będące byłymi uczestnikami projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO – 7 punktów.
 • status ON – 1 punkt.
 • osoby zamieszkałe w miastach średnich oraz miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – 2 punkty.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt.
 • kobiety – 1 punkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3) i poniżej – 10 punktów.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które korzystały ze wsparcia w ramach projektów CT 9 RPO WSL.

 

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Zabrska 16
40-083 Katowice
tel.: +48 663 992 525
tel.: +48 609 090 609
kluczdosukcesu@keystone.com.pl

Projekt „KLUCZ DO SUKCESU” realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.