Projekt "Klucz do sukcesu"

Projekt

Klucz do sukcesu

Do pobrania

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Zabrska 16
40-083 Katowice
tel.: +48 663 992 525
tel.: +48 609 090 609
kluczdosukcesu@keystone.com.pl

Projekt „KLUCZ DO SUKCESU” realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.